Gezondheidscentrum Noord
Open: maandag - vrijdag 8.00u - 17.00u

Privacy statement

 

Privacyverklaring www.ghcnoord.nl

Via deze privacyverklaring informeren de  Stichting Gezondheidscentrum Noord en de maatschap huisartsen ‘s Hertogenbosch Noord (verder aangeduid als ‘de praktijk’) u over de wijze waarop de praktijk omgaat met de persoonsgegevens die zijn verkregen via de internetsite www.ghcnoord.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens bevatten informatie over een natuurlijk persoon, waardoor deze persoon identificeerbaar is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een geboortedatum maar ook een e-mailadres. Sommige gegevens hebben naar hun aard geen betrekking op een persoon, maar kunnen toch persoonsgegevens zijn, mits de betrokkene identificeerbaar is. Een voorbeeld hiervan is een telefoonnummer.

Hoe gaat de praktijk om met persoonsgegevens?
Bij het verwerken van persoonsgegevens is de praktijk gebonden aan de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt regels ter bescherming van de privacy van betrokkenen. Onder verwerking van persoonsgegevens moet worden verstaan elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Hierbij kan worden gedacht aan het verzamelen, opvragen en gebruiken van persoonsgegevens. Als verwerker moet je de feitelijke macht (invloed) kunnen uitoefenen over deze gegevens. De AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van lokale overheden.

De praktijk gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de bezoeker ze op www.ghcnoord.nl achterlaat. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het maken van een afspraak of het aanvragen van informatie of het maken van een afspraak, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden. De praktijk gebruikt uw e-mailadres dat via www.ghcnoord.nl wordt doorgegeven alleen voor het inwinnen van informatie naar aanleiding van uw vraag. Tevens verstrekken wij  aan derden uitsluitend persoonsgegevens op basis van wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in relatie tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De praktijk voorziet in administratieve-, technische- en fysieke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegden persoonlijke gegevens kunnen onthullen, gebruiken, wijzigen of vernietigen. Mocht dit wel gebeuren, dan wordt u hiervan door de praktijk in kennis gesteld.

Cookies
Onze website maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden megagegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. De website van uw huisarts maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.

Links naar andere websites
Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft de praktijk geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.


Pagina´s met overeenkomsten:

Berichten met overeenkomsten: